檠 kềnh, kính (16n)

1 : Cái đồ nắn cung.
2 : Cái đế đèn, chân đèn.
3 : Một âm là kính. Cái gián.