檟 giả (16n)

1 : Cây giả.
2 : Có khi dùng như chữ 榎.