檜 cối (16n)

1 : Cây cối, cũng là một loài thông.
2 : Nước Cối.