檐 diêm, thiềm (16n)

1 : Mái tranh, giọt tranh.
2 : Vành mũ, ta quen đọc là chữ thiềm.