檃 ổn (16n)

1 : Ổn quát 檃栝 cái đồ để nắn các đồ cong queo. Nắn cho khỏi cong là ổn, sấn cho vuông là quát.