橧 tăng, tằng (16n)

1 : Chất củi để ở.
2 : Một âm là tằng. Chỗ lợn ở, chuồng lợn.