橢 thỏa (16n)

1 : Dài nhọn, hình trứng, hình tròn mà dài gọi là thỏa viên 橢圓.