樽 tôn (16n)

1 : Cũng như chữ tôn 尊 nghĩa là cái chén.