樸 phác, bốc (16n)

1 : Mộc mạc.
2 : Ðẽo, gọt.
3 : Phàm đồ đạc đang làm chưa xong đều gọi là phác.
4 : Một âm là bốc. Cây bốc.