樲 nhị (16n)

1 : Cây nhị, thứ cây nhỏ mà đáng khinh.