模 mô (15n)

1 : Khuôn mẫu. Như mô phạm 模範, mô dạng 模樣, v.v.
2 : Mô hồ 模糊 lờ mờ. Tục viết là 糢糊.