樂 nhạc, lạc, nhạo (15n)

1 : Nhạc, ngũ âm bát thanh đều gọi là âm nhạc cả.
2 : Một âm là lạc. Vui, thích.
3 : Lại một âm là nhạo. Yêu thích. Như trí giả nhạo thủy 知者樂水 kẻ trí thích nước.