槊 sóc, sáo (14n)

1 : Cái giáo dài. Ta quen đọc là chữ sáo.
2 : Một trò đánh cờ.