槅 cách, hạch (14n)

1 : Cái đòn xe to.
2 : Một âm là hạch, cùng một nghĩa với chữ 核.