榷 các, giác (14n)

1 : Cái cầu độc mộc.
2 : Phép đánh thuế, một phép lý tài cấm dân không được làm để riêng nhà nước bán lấy lợi, cũng như sang sông chỉ có một cây gỗ. Cũng đọc là chữ giác.