榱 suy (14n)

1 : Cái rui (cái rui đóng trên mái để móc ngói giắt lá vào).