榫 chuẩn (14n)

1 : Tra ngàm, gọt gỗ cho vào ngàm vào mộng.