楢 do (13n)

1 : Cây gỗ mềm, dùng làm vành xe và lấy lửa được.