椏 [ nha ] (12n)

1 : Ðánh, đập, nện.
2 : Hình cắt dái, vì thế nên hoạn quan gọi là [trạc].