椀 [ oản ] (12n)

1 : Cây củ, quả ngọt như mật, nên cũng gọi là cây [mộc mật] [木密].