棺 [ quan, quán ] (12n)

1 : Cái quách, để bọc ngoài áo quan. Có khi viết là [quách] [槨].