棲 [ tê, thê ] (12n)

1 : Cái áo quan.
2 : Một âm là [quán]. Liệm xác bỏ vào áo quan.