棧 [ sạn, xiễn, trăn, chăn ] (12n)

1 : Bát đĩa đan bằng mây (cái môi). ta quen đọc là chữ [quyển].