棠 [ đường ] (12n)

1 : Cái kích bọc lụa hay sơn đỏ. Các hàng vương công ngày xưa đi đâu có lính cầm kích bọc lụa hay sơn đỏ đi trước cho oai gọi là [du kích] [油戟] hay [khể kích] [棨戟]. Nay ta gọi kẻ sang đến nhà là [khể kích dao lâm] [棨戟遙臨] là ý đó. Cũng đọc là chữ [khải].