棗 [ tảo ] (12n)

1 : Nóc mái, nóc là một cái cần nhất của một cái nhà, nên một cái nhà cũng gọi là [nhất đống] [一棟]. Vật gì nhiều lắm gọi là [hãn ngưu sung đống] [汗牛充棟] mồ hôi trâu rui trên nóc.
2 : Người có tài gánh vác được việc quan trọng lớn cho nước (như tể tướng) gọi là [đống lương] [棟梁].