棖 [ tranh, trành ] (12n)

1 : Gác, nhà rạp.
2 : Phép quân ngày xưa cứ 14 người gọi là một [bằng] [棚].