棍 [ côn ] (12n)

1 : Cái bậc cửa.
2 : Cùng nghĩa với chữ [tranh] [橙].
3 : Ðụng chạm. Cũng đọc là [trành].