梟 [ kiêu ] (11n)

1 : Tục dùng như chữ [mộng] [夢].