梃 [ đĩnh ] (11n)

1 : Một cành thẳng, vật gì có một mặt thẳng dườn ra cũng gọi là [đĩnh].
2 : Cái gậy, cái côn.