桷 [ giác ] (11n)

1 : Cái xà vuông.
2 : Cái vồ.
3 : Cột to.