栢 [ bách ] (10n)

1 : Tục dùng như chữ [bách] [柏].