栟 [ kiên ] (10n)

1 : Cái kèo cầu, cái gỗ bắc ngang trên cột để đỡ mái.