柩 cữu (9n)

1 : Cái áo quan, áo quan đã để xác người chết gọi là cữu.