柢 để, đế (9n)

1 : Rễ cây.
2 : Sự gì bền chắc gọi là thâm căn cố để 深根固柢. Một âm là đế.