柘 chá, giá (9n)

1 : Cây chá, một thứ cây giống như cây dâu dùng chăn tằm được.
2 : Chá chi 柘枝 tên một khúc hát múa, cũng đọc là chữ giá.