柁 đả, đà (9n)

1 : Cái bánh lái thuyền. Tục quen đọc là chữ đà.