枰 bình, bính (9n)

1 : Cuộc đánh bạc, nay thông dụng gọi cuộc cờ là bình, đánh một ván cờ gọi là nhất bình 一枰.
2 : Một âm là bính. Ván giát giường.
3 : Cây bính.