枇 tì (8n)

1 : Ti bà 枇杷 một thứ cây quả ăn được, lá làm thuốc được.