杷 ba, bà (8n)

1 : Cái bồ cào, cũng như chữ ba 耙.
2 : Một âm là bà. Gọi tắt tên cây tì bà 枇杷 một thứ cây quả ăn được, lá làm thuốc được.