杳 yểu, liểu (8n)

1 : Mờ mịt, lặng bặt. Như yểu nhiên 杳然 mờ mịt không có dấu vết gì, yểu vô tiêu tức 杳無消息 bặt không tin tức gì, v.v.
2 : Thăm thẳm, mông mênh. Ta quen đọc là chữ liểu.