杭 hàng (8n)

1 : Cái xuồng, cùng một nghĩa với chữ hàng 航.
2 : Tên đất.