杇 ô (7n)

1 : Cái bay, thứ đồ dùng để trát tường vách.