朵 đóa (6n)

1 : Bông hoa.
2 : Ðộng. Như đóa di 朵頤 cắn đồ ăn động môi. Cũng viết là 朶.