朱 chu (6n)

1 : Ðỏ.
2 : Ðời xưa cho sắc đỏ là đẹp nhất, nên gọi các nhà phú quý là chu môn 朱門.