朒 [ nục ] (10n)

1 : Ngày mồng một mà có mặt giăng mọc ở phương đông.
2 : Thiếu, chữ dùng trong phép tính cửu chương.