書 thư (10n)

1 : Sách.
2 : Ghi chép, viết.
3 : Thư tín. Như thướng thư 上書 dâng thơ.
4 : Chữ. Như thư pháp 書法 phép viết chữ, biết tinh tường các lối chữ gọi là thư gia 書家.
5 : Kinh thư, gọi tắt tên kinh Thượng thư.