曷 hạt (9n)

1 : Gì.
2 : Sao chẳng.
3 : Cùng nghĩa với chữ hạt 蝎.