曏 hướng (17n)

1 : Trước, xưa kia. Cũng như chữ hướng 向.