暹 xiêm, tiêm (16n)

1 : Bóng mặt trời loe lên.
2 : Nước Xiêm La 暹羅 ở phía đông nam châu Á, hiện gọi là nước Thái 泰國. Tục đọc là chữ tiêm.