暫 tạm (15n)

1 : Chốc lát, không lâu. Như tạm thì 暫時.
2 : Bỗng (thốt nhiên).